Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556  คลิกที่นี่