Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คลิกที่นี่