Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/124 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16

 ศธ0584/124 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16 คลิกที่นี่