Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/291 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"

 ศธ0584/291 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ" คลิกที่นี่