Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

 เอกสารแนบ คลิกที่นี่