Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ศธ0584/ว44 ลว.25/3/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ศธ0584/ว44 ลว.25/3/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่