Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | อว0655/ว84 ลว.3/7/2562 เรื่อง รณรงค์เชิญผู้สมัครใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี 2562

 อว0655/ว84 ลว.3/7/2562 เรื่อง รณรงค์เชิญผู้สมัครใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี 2562 คลิกที่นี่