Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | แจ้งเวียนหนังสือ อว ๐๖๕๕/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

 แจ้งเวียนหนังสือที่ อว ๐๖๕๕/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ คลิกที่นี่
 

เพื่อแจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๒.๓/ว ๗๙๑๒ ลว.ที่ ๘ เมษายน ๖๕