Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ