Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การวางแผนกำลังคน

3.การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

4.การพัฒนาบุคลากร

5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  • หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

  • จรรยาบรรณข้าราชการ 

7.หลักเกณฑ์ในการดำเนินการบริหารงานบุคคล

  • หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

8.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล