Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | บุคลากรงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 บุคลากรงานทะเบียนและบำเหน็จความชอบ

 

 
ชื่อ - สกุล  นายธีรธัชช์  แซ่ล้อ

ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติการ 

หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
หมายเลขโทรศัพท์ :
ที่ทำงาน โทร. 074-317126

ภายใน. IP Phone 1651

.....................

ชื่อ - สกุล  นางสาวอรวรรณ  ประยูรทอง
ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ :
ที่ทำงาน โทร. 074-317126 ภายใน   โทร.IP Phone  1651  
 

ชื่อ - สกุล  นางฐาปนี  สุวรรณมณี

ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ :

ที่ทำงาน โทร. 074-317126 ภายใน   โทร.IP Phone  1651