Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข้อมูลงานประกันคุณภาพกองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลงานประกันคุณภาพกองบริหารงานบุคคล

 3. สรุปข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556 

4. แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ(รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556

           - ฟอร์มบุคลากร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556

           - รายละเอียดคุณวุฒิ

5.- แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 17) คลิ๊กที่นี้

   -  แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร 

 

6.แบบฟอร์ม รายละเอียดอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา(ตัวชี้วัดที่ 11 และ 14)

7.สรุปข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556

8. แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ(รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556 

9. สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2556

10.สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2557

11.สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2558

12.สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (รอบ9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2558(13 มิ.ย.59)

13.สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2558 

14.สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (รอบ 10 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2559 NEW