Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข้อมูลบุคลากร/หน้าที่ความรับผิดชอบ
 กองบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 3 งาน ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นำการเรียนรู้

 2.ประสานประโยชน์และให้บริการแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ กฏเกณฑ์ ของทางราชการ

 3.จัดระบบของข้อมูลให้มีความทันสมัย ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ตอบข้อหารือ ข้อมูลแก่บุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆอย่างถูกต้อง