Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

 หมวด ๑ การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง

 

 • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
   รอบ 1 เมษายน 2563 (งดเลื่อน รอบเดือนเมษายน ให้เลื่อนเฉพาะเดือน ตุลาคมในวงเงินสูงขึ้น)
      - คำแนะนำ 
      - แบบฟอร์ม 
   รอบ 1 ตุลาคม 2562 
       - คำแนะนำ    
      - แบบฟอร์ม • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ได้เลือนเฉพาะ รอบ ๑ ต.ค. ของทุกปี)  
      - คำแนะนำ (รอบ 1 ต.ค. 63)   New
      - แบบฟอร์ม (รอบ 1 ต.ค.63)  New

 •  

 

 หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หมวด ๓ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 หมวด ๔ การขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน

 หมวด ๕ แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

 หมวด ๖ แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอปรับ/เพิ่ม วุฒิการศึกษา

 หมวด ๗ แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯและลูกจ้างประจำ

       ข้าราชการ

       ลูกจ้างประจำ

 หมวด ๘ แบบใบลาอุปสมบท