Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

 หมวด ๑ การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง

 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    รอบ 1 เมษายน 2560  
      - คำแนะนำ 
      - แบบฟอร์ม      

   รอบ 1 ตุลาคม 2560  New

     -หนังสือการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 NEW
      - คำแนะนำ
      - แบบฟอร์ม

 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
  รอบ 1 เมษายน 2560  
    - คำแนะนำ 
    - แบบฟอร์ม       
  รอบ 1 ตุลาคม 2560 New
    - คำแนะนำ
    - แบบฟอร์ม 

 • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ได้เลือนเฉพาะ รอบ ๑ ต.ค. ของทุกปี)  
      - คำแนะนำ (รอบ 1 ต.ค. 60)
      - แบบฟอร์ม (รอบ 1 ต.ค.60)

 หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หมวด ๓ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 หมวด ๔ การขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน

 หมวด ๕ แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

 หมวด ๖ แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอปรับ/เพิ่ม วุฒิการศึกษา

 หมวด ๗ แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯและลูกจ้างประจำ

       ข้าราชการ

       ลูกจ้างประจำ

 หมวด ๘ แบบใบลาอุปสมบท