Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หมวด ๑ การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง

 

  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ได้เลือนเฉพาะ รอบ ๑ ต.ค. ของทุกปี)  
        - คำแนะนำ (รอบ 1 ต.ค. 63)   New
        - แบบฟอร์ม (รอบ 1 ต.ค.63)  New

  •  

 

 หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หมวด ๓ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 หมวด ๔ การขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน

 หมวด ๕ แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

 หมวด ๖ แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอปรับ/เพิ่ม วุฒิการศึกษา

 หมวด ๗ แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯและลูกจ้างประจำ

       ข้าราชการ

       ลูกจ้างประจำ

 หมวด ๘ แบบใบลาอุปสมบท

หมวด ๙ แบบฟอร์มสวัสดิการต่างๆ