Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คลิกที่นี่ NEW !

เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่ NEW!

เอกสารแนบ 2 คลิกที่นี่ NEW!

เอกสารแนบ 3 คลิกที่นี่ NEW!

เอกสารแนบ 4 คลิกที่นี่ NEW!