Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล
 หมวด ๑ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 หมวด ๒ ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม

 หมวด ๓ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

 หมวด ๔ การรับ-โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หมวด ๕ อัตรากำลัง

คำบรรยายลักษณะงาน(JD-JS)