Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

การออกนอกระบบ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล
 หมวด ๑ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 หมวด ๒ ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม

 หมวด ๓ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

 หมวด ๔ การรับ-โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หมวด ๕ อัตรากำลัง

คำบรรยายลักษณะงาน(JD-JS)