Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข้าราชการ

 หมวด 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หมวด 2 การเลื่อนเงินเดือนตามข้อบังคับ 2555

               หมวด 2.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบีนอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

                               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

                               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 NEW
               หมวด 2.2  ฐานในการคำนวณ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 (ปรับเพิ่ม 5 %) (ยกเลิก)
                              ฐานในการคำนวณ เริ่มใช้ต้้งแต่ 1 เมษายน 2558 (ปรับเพิ่ม 4 %) (ยกเลิก)
                              ฐานในการคำนวณ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 (ขยายช่วงตำแหน่งอาจารย์)
               หมวด 2.3  บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                               บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2560
               หมวด 2.4  ประกาศการเลื่อนเงินเดือน (เริ่ม 1 เม.ย. 2559)

               หมวด 2.5  ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2560

 หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ Hot

 หมวด 4 หลักเกณฑ์การปรับเพิ่มคุณวุติและขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

 หมวด 5 การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร NEW !

 หมวด 6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

 หมวด 7 หลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนการศึกษา

 หมวด 8 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 หมวด 9 การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง

 หมวด 10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 หมวด 11 การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

             หมวด 11.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ                                พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558

             หมวด 11.2 แบบขอต่อเวลาราชการ

หมวด 12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

            หมวด 12.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน พ.ศ. 2556