Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข้าราชการ

 หมวด 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หมวด 2 การเลื่อนเงินเดือนตามข้อบังคับ 2555

 

 หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ Hot

 หมวด 4 หลักเกณฑ์การปรับเพิ่มคุณวุติและขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

 หมวด 5 การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร NEW !

 หมวด 6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

 หมวด 7 หลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนการศึกษา

 หมวด 8 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 หมวด 9 การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง

 หมวด 10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 หมวด 11 การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หมวด 12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา