Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | พนักงานมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 NEW