Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

หน้าแรก | ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล  นางสฤญธรณ์    พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ :
         ที่ทำงาน โทร. 074-317-126  
         ภายใน IP Phone 1650 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
     - บริหารงานอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร
     - บริหารงานทะเบียนและบำเหน็จความชอบ
     - บริหารงานทั่วไปของกองบริหารงานบุคคล

............................................................................................................................................................................