Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล  นางสฤญธรณ์    หมัดหมัน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ :
         ที่ทำงาน โทร. 074-317-126  
         ภายใน IP Phone 1650 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
     - บริหารงานอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร
     - บริหารงานทะเบียนและบำเหน็จความชอบ
     - บริหารงานทั่วไปของกองบริหารงานบุคคล

............................................................................................................................................................................