Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1. หมวดเลื่อนขั้่น/เงินเดือน/ค่าตอบแทน 

  • การเลื่่อนขั้นลูกจ้างประจำ
  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานรา่ชการ
  • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา