Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

การออกนอกระบบ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

หน้าแรก | แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หมวด ๑ การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง

 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   รอบ 1 เมษายน 2565  NEW!
      - คำแนะนำ 
      - แบบฟอร์ม
        

 

 • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ได้เลือนเฉพาะ รอบ ๑ ต.ค. ของทุกปี)  
      - คำแนะนำ (รอบ 1 ต.ค. 64)   New
      - แบบฟอร์ม (รอบ 1 ต.ค.64)  New

 •  

 

 หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หมวด ๓ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 หมวด ๔ การขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน

 หมวด ๕ แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

 หมวด ๖ แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอปรับ/เพิ่ม วุฒิการศึกษา

 หมวด ๗ แบบฟอร์มการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการฯและลูกจ้างประจำ

       ข้าราชการ

       ลูกจ้างประจำ

 หมวด ๘ แบบใบลาอุปสมบท

หมวด ๙ แบบฟอร์มสวัสดิการต่างๆ