Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

ประกาศ ก.พ.อ.

ข้อบังคับ

 

ประกาศ

 

แบบฟอร์ม

 

หนังสือเวียน

 

ผลงานสำหรับการขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

กรอบระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

ผลงานที่ผ่านการประเมิน

 

เรื่องอื่นๆ