Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | การบริหารทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล *

2.การวางแผนกำลังคน

3.การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

4.การพัฒนาบุคลากร

5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

7.หลักเกณฑ์ในการดำเนินการบริหารงานบุคคล

     - การสรรหาคณบดี*

     - การสรรหา ผู้อำนวยการ ฉบับ พ.ศ.2548 *และ ฉบับ พ.ศ.2553 *

     - การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น *

     - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง *

  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

     - การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม*

     - การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ*

- ระบบการบริหารงานบุคคล*

- ระบบค้นหาข้อมูลเครื่องราชฯ *

- ระบบตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน*

- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร*

- ระบบแบบสอบถามออนไลน์*

- ระบบรับสมัครงานออนไลน์*

8.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2562** อยู่ระหว่างดำเนินการ