Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับ

ระเบียบ

 

ประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คลิก
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒ ) คลิก 
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓)คลิก
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563  คลิกที่นี่ NEW !

แบบฟอร์ม

  • การประเมินผลการปฏิบัีติราชการ สำหรับข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย

    - ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน ( มทร.ปม 1)
    - ผู้ปฏิบัติงานสายบริหาร (มทร.ปม 2)
    - ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงทดลองปฏิบัิติราชการ (มทร. ปม3)
    - ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ