Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 เอกสารแนบ 1 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ คลิกที่นี่

 เอกสารแนบ 3.1 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนายการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.1 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.2 ผู้อำนวยการกองกลาง คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.3 ผู้อำนวยการกองคลัง คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.4 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.5 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.6 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.7 ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

 เอกสารแนบ 3.2.8 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.9 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและหัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.10 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนฝ่ายทะเบียนและปรมวลผล คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.11 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายบริหารข้อมูลและสารสนเทศ คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.12 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.13 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.14 รองอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.15 รองอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.16 รองอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.17 ผู้อำนวยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.18 รองผู้อำนวยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.19 ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.20 รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.21 รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.22 รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสารสนเทศและการวิจัย คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.23 ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คลิกที่นี่

 เอกสารแนบ 3.2.24 ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตตรัง คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.25 ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่ 

 เอกสารแนบ 3.2.26 หัวหน้าสำนักงานคณบดี / หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย คลิกที่นี่