Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศผลการเลือกประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556
 รายละเอียด คลิกที่นี้