Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

การออกนอกระบบ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

หน้าแรก | การเสนอรายชื่อบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

การเสนอรายชื่อบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจำปีงบประมาณ 2558

- หนังสือ ศธ 0584.19/120 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2559 เรื่อง ให้เสนอชื่อบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  (หลักเกณฑ์การพิจารณา)

       *** แบบกรอกประวัติและผลงานบุคลากร (1.1)
       *** แบบกรอกประวัติและผลงานนักศึกษาประเภทเดี่ยว (2.1)
       *** แบบกรอกประวัติและผลงานนักศึกษาประเภททีม (2.2)
       *** แบบกรอกประวัติและผลงานศิษย์เก่า (3.1)

- หนังสือ ศธ 0584.19/124 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2559 เรื่อง สำรวจรายชื่่อบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
        *** ตรวจรายชื่อผู้รับรางวัลประเภท บุคลากรที่ได้เพิ่มคุณวุฒิ ประจำปี 2558 (1.2) และ ประเภทบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 
              ประจำปี 2558 (1.3)    
 

 

 

คำชี้แจง
1. ให้ผู้มีรายชื่อประเภท 1.2 และ 1.3 ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์เข่้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยตรวจสอบรายชื่อตามที่ 
กองบริหารงานบุคคลได้จัดส่งไปให้
2. ให้ผู้เสนอรายชื่อประะเภท 1.1 , 2.1 , 2.2 และ 3.1 เสนอรายชื่อ พร้อมแนบแบบสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
3. ให้เสนอรายชื่อมายังกองบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559