Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/70 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขยายเวลารับสมัคร และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

 ศธ0584/70 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขยายเวลารับสมัคร และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 คลิกที่นี่