Get Adobe Flash player
หน้าแรก | สถิติบุคลากรปัจจุบัน

 

สถิติข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  •   ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือน ปี 2562

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทางวิชาการ (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ข้อมูลระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย