Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หน้าแรก | สถิติบุคลากรปัจจุบัน

 

สถิติข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทางวิชาการ (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ข้อมูลระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย