Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก มทร.ศรีวิชัย

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/
ผู้อำนวยการสำนัก

นโยบายการกำกับ ติดตามงานของ มทร.ศรีวิชัย โดยสภามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2555-2559

แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562 (ผ่านสภาฯแล้ว)