Get Adobe Flash player

 

Mrs.Sarintorn Madman

Director of Personal Administration Division

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประกาศมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึุกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการ เขตพื้นที่ละหนึ่งคน         คลิ๊กที่นี้