Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประกาศมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึุกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการ เขตพื้นที่ละหนึ่งคน         คลิ๊กที่นี้