Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

Home |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

   การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

  การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1. ประกาศ

2. แบบฟอร์ม

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อ่านรายละเอียด คลิก

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกที่นี่่

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ คลิกที่นี่

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี /ผู้อำนวยการวิทยาลัย /ผู้อำนวยการสำนัก /ผู้อำนวยการสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับโอนข้าราการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2558   อ่านรายละเอียด คลิก

 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/
ผู้อำนวยการสำนัก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำนาญงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 ต.ค. 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ กองบริหารงานบุคคล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ 1/2557 คลิกที่นี่

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดี คลิกที่นี่

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 เชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (รวมวิทยาลัยรัตภูมิ) เข้าร่วมประชุม
"โครงการเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน และแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์"

รายละเอียด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หยุดราชการเนื่องจากสถานณ์ชุมนุมประท้วง
 (เฉพาะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงวิทยาลัยรัตภูมิ)  รายละเอียด คลิกที่นี่

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 
18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 ประเภททุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เชิญ คณบดี รองคณบดี ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตร"คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง(Deans For Change: DFC) รุ่นที่ 3  ****หมายเหตุ ขยายเวลารับสมัครจนถึง 29 มี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           &nb อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกรรมการส อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »