Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  • เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คลิกทีนี่
  • 1.แบบสมัคร ดาวโหลด
  • 2.แบบเสนอชื่อ ดาวโหลด