Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ศึกษาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

  •