Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- ใบสมัคร หรือ ใบเสนอชื่อ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562