Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | เชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลาเข้าร่วมประชุม

 เชิญคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (รวมวิทยาลัยรัตภูมิ) เข้าร่วมประชุม
"โครงการเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน และแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์"

รายละเอียด

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชึย เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานและแขงขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ คลิกที่นี่
  • กำหนดการโครงการ คลิกที่นี่ (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)