Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับโอนข้าราการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2558   อ่านรายละเอียด คลิก