Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

     หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

     ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

          - แบบฟอร์มใบสมัคร

          - แบบฟอร์มใบเสนอชื่อ (ให้แนบมติที่ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย)

     เกณฑ์การให้คะแนน

     กำหนดการสรรหา

     นโยบายการกำกับ ติดตามงานของ มทร.ศรีวิชัย โดยสภามหาวิทยาลัย

     แผนกลยุทธ์ปี พ.ศ.2555-2559

     แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562 (ผ่านสภาฯแล้ว)