Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คลิกที่นี่