Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

    - กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    - ใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

4. แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562