Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

                             ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
  ระดับ ชำนาญงาน
คลิกที่นี่