Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ข่าวรับสมัครงาน | ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 ประกาศสรรหา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 1. ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 2. ประกาศ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 3. ประกาศ ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
            * ใบสมัคร เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี
            * ใบเสนอชื่อ ผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 4. แบบประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดี
 5. บทสรุปวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ
 6. หนังสือมอบอำนาจ
 7. ประกาศ เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
             * แบบประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 8. ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดี NEW!

  นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดาวน์โหลด

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
          * แผนกลยุทธ์ 2555 - 2559 ดาวน์โหลด
          * แผนกลยุทธ์ 2556 - 2559 (ปรับปรุงแผนฯ ผ่านสภา) ดาวน์โหลด

   แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ ดาวน์โหลด