Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ใบสมัคร หรือ ใบเสนอชื่อ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3.แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562