Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

   - กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

   - ใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

3.แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

4.แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี2557-2562