Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... คลิกที่นี่