Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  - กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

  - ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

3. แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565

4. แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562