Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

การออกนอกระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บุคลากรดีเด่น

การจัดการความรู้

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

Home |

หนังสือเวียน

หนังสือ ที่ ศธ 0509(5).3/ว 1177 เรื่องการกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 หนังสือ ที่ ศธ 0584.19/847 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอแจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสงขลาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข 0017.3/ว 4665  เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสงขลาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

หนังที่ ที่ ศธ 0584/592  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556  แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง วิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

                ตามที่ กองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ (รอบ 6 เดือน) ป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประวัติผู้รับทุนปริญญาเอกเพื่อพิจารณารับ   &nbsp อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 ศธ0584/1134 ประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 ฉบับ 

เอกสารแนบ 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 เอกสารแนบ
 1. บํญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 2. บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขัั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

 หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 697 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้าย กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน  สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/17 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 

เอกสารแนบ 
1.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่8 ) พ.ศ. 2558

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »