Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | แบบฟอร์มกรอกข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าคุณภาพ (รอบ 6 เดือน)

                ตามที่ กองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานบุคคล จึงขอข้อมูลจากหน่วยงานวิชาการ ตามรายละะเอียดเอกสารนี้