Get Adobe Flash player

ปฎิทินนัดหมาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ(ที่ยกเลิก)

เมนูเว็บไซต์เดิม

หน้าแรก | หนังสือเวียน | ศธ0584/1223 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ0501(1)/ว209 ลว.6 ธันวาคม 2559 เรื่องการให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุลศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา

 ศธ0584/1223 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ0501(1)/ว209 ลว.6 ธันวาคม 2559 เรื่องการให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุลศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา คลิกที่นี่